تعیین قیم

قیم به کسی گفته می شود که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر و جد پدری) وجود نداشته باشد منصوب می شود. قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و قابل اعتماد باشد طبق قانون،قیم می تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشداما نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند
لطفا جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با وکلای مجرب ما تماس حاصل فرمایید.