شرکت با مسئولیت محدود

به انگلیسی:Limited Liability Company و یا به اختصار: .Ltd. co) :
شرکتی است که حداقل بین 2 نفر برای انجام امور تجاری یا خدماتی تشکیل می گردد و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود فقط تا میزان سهم الشرکه خود در شرکت در قبال قروض و دیون و تعهدات شرکت مسئولیت دارند.
به عبارت ساده ترمسئولیت  هر فرد در شرکت مسئولیت محدود صرفا محدود به میزان سهم الشرکه خویش در شرکت می باشد.
هیئت مدیره شرکت از بین یک یا چند نفر از شرکا یا خارج از شرکا برای مدت معلوم و یا نامحدود انتخاب می گردد.
حداقل سرمایه قابل ثبت در این نوع شرکت یک میلیون ریال می باشد.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر  و یا آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود با مشاورین ما تماس بگیرید.