سوالات متداول

stock-624712_640

شرایط هیات مدیره و مدیر عامل

هیات مدیره در شرکت های سهامی تنها از میان سهامداران انتخاب می گردند. هیات مدیره شرکت نباید شامل ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد . مدت زمان تصدی آنها به مدتی است که در اساسنامه تعیین شده است. در غیر این صورت به مدت حداکثر دو […]

macbook-336704_1280

سرمایه شرکت

سرمايه شرکت که از آورده ي شرکا تشکيل مي شود، مي تواند وجه نقد،غيرنقد، و حتي فعاليت باشد. هر يک از شرکا بايد طبق تعهدي که درباره ي آورده ي خود کرده اند، هر آورده اي را به شرکت بياورند.آورده هاي غير نقدي، بايد تقويم و تسليم شوند. در غير اين صورت، شرکت ايجاد نمي […]

ipad-606764_1280

ثبت و آگهي انحلال

انحلال شرکت: اصطلاح انحلال شرکت، به معنی آن است که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه(یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا)محدود نماید. علل انحلال شرکت: انحلال  شرکت به سه صورت انجام می گیرد : 1-قهری (اجباری): هرگاه شرکت ورشکسته  و حکم […]

دیدن تمامی سوالات